Category AKTIVITETE PARLAMENTARE

30 vjet Konventa për të Drejtat e Fëmijës; Qeveria është cënuese e këtyre të drejtave në vend që të ishte garantuese | 8 Nentor 2022

Fëmijët e pranishëm evidentuan si shqetësim parësor për ta ndarjen e tyre sipas grupmoshave dhe transferimin, i cili ndikon drejtpërdrejtë në shkëputjen familjare, si edhe efektet jo pozitive që ka për ta ndryshimi i ambientit social, kulturor dhe arsimor, si…

Vota ime vlen: Sfidat dhe rekomandimet për rritjen e pjesëmarrjes në zgjedhje për gratë, pakicat etnike dhe të rinjtë | 26 Tetor 2022

Vota ime vlen: Sfidat dhe rekomandimet për rritjen e pjesëmarrjes në zgjedhje për gratë, pakicat etnike dhe të rinjtë. Një tryezë diskutimesh me pranine e ambasadorit britanik, dhe mbeshtetjen e ambasades britanike, WFD, UK Government Communication Services dhe KQZ per…

Nevoja e menjëhershme për një komision hetimor për të marrë në shqyrtim punën e institucioneve rezidenciale publike që merren me rritjen e fëmijëve | 30 Shtator 2022

Nevoja e menjëhershme për një komision hetimor për të marr në shqyrtim punën e institucioneve rezidenciale publike që merren me rritjen e fëmijëve. Në cilësinë e nënkryetares së grupit të deputetëve “Miqtë e Fëmijëve” jam në mbështetje të propozimit të…

Konferencë parlamentare europiane “Legjislacioni dhe politikat për rininë evropiane”, me deputet nga parlamentet e 13 vende të Europës

Kënaqësi të isha paneliste në Konferencën parlamentare europiane “Legjislacioni dhe politikat për rininë evropiane”, me deputet nga parlamentet e 13 vende të Europës ; Austri, Belgjik, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Kosovë, Letoni, Malta, Maqedonia e Veriut, Polonia, Rumania, Spanja. U…

Dëgjesë publike mbi nevojën për politika mbështetëse për kualifikimin dhe punësimin e mësuesve të gjuhës rome | 20 Shtator 2022

IDM organizojë sot një dëgjesë publike mbi nevojën për politika mbështetëse për kualifikimin dhe punësimin e mësuesve të gjuhës rome. Kjo dëgjesë shërbeu për të prezantuar rekomandimet e grupeve të interesit lidhur me ofrimin e mësimit të gjuhës rome, mbështetjen…

Zhupa takim në Klubin Parlamentar për të rinjtë përbërë nga deputetët e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, klub homolog i organizimit tonë në Shqipëri | 7 Shtator 2022

Mirëpritëm Klubin Parlamentar për të rinjtë përbërë nga deputetët e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, klub homolog i organizimit tonë në Shqipëri. Ne e kemi krijuar për herë të parë këtë legjislaturë ndërsa kolegët e Maqedonisë së Veriut e kanë…